سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Ashura

Real islam

True islam

Shia muslim

Day of ashura

Imam hussain

Imam hosayn

Ashura Real islam True islam Shia muslim Day of ashura Imam hussain Imam hosayn+  #muharram #ashura #ashura_2015 #ashura_karbala #islam #shia #shia_islam #shia_religion #islam_shia #shia_blood #shia_mourning #shia_muharram #shia_images #karbala #kerbela #ashora #ashoora #day_of_ashura #ashura_in_iran #Ashures  #muharram #ashura #ashura_2015 #ashura_karbala #islam #shia #shia_islam #shia_religion #islam_shia #shia_blood #shia_mourning #shia_muharram #shia_images #karbala #kerbela #ashora #ashoora #day_of_ashura #ashura_in_iran #Ashures #?i?_muslim #?i? #Achoura #Ασο?ρα #Ashur #caashuuraa #Asyura #A?ure #musliman #shia_musliman #musulman #shia_musulman #šiit?_musulmon? #šiit? #muçulmano_xiita #xiita #musulmán _chiíta #chiíta_ii_Müslüman #?ii #A?ura__ #شیعہ_مسلمانوں #عاشوراء #عاشورء#عاشورہ #مسلمة_ شیعیة #شیعیة #شیعہ

 

او گفت: اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید لااقلّ در زندگی دنیاتان آزادمرد باشید21

 

He said:If you do not believe in religion and do not fear the Hereafter ,then at least be free from tyranny and arrogant.


او گفت:مرگ در راه عزّت جز زندگی جاوید، و زندگی با ذلّت جز مرگ بی حیات نیست

 
He said:Death with dignity is eternal life and life of humiliation is Death.:


او گفت: مردمان بندگان دنیا هستند و دین تنها بر زبانشان جاریست. مادامیکه زندگیشان بر محور دین بچرخد حول آن هستند ولی هنگامی که به بلایی گرفتار شدند دین داران اندک شوند    .


He said:
People are slave of this world and their religion is just like saliva or taste on the tongue. They revolve around religion as long as their materialistic" needs are well provided; but when they face difficulties, tests & trials, very few people prove to be steadfast"


او گفت: بترس‌ از ستم‌ کردن‌ بر کسی‌ که‌ به‌ جز خدا یاوری‌ ندارد


:He said
“Avoid oppressing the one who does not have any supporter against you, other than the Almighty God.”


او گفت: رستگار نشوند مردمی که غضب خالق را به بهای رضایت مخلوق خریدند    .


He said:"People will not be redeemed who gained satisfaction of people ,but that`s price of wrath of God"


او گفت: هر کس این پنج چیز را نداشته باشد از زندگی بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.


He said:
".If one does not have this five things there is no good in him: intellect ,religion, etiquette,shame and good manners"


و نیز گفت: جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروّت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.


He said:
Do not seek help from any person except three persons :one who is religious, or generous or of noble descent (parentage

22. inspires me to care for people around me


حسین الهام بخش من در توجه و همدردی به مردم اطرافم است


Husayn inspires me to give back


حسین الهام بخش من در برگشت به مسیر خداست


Husayn`s epic legacy inspires millions


میراث حماسی حسینی الهام بخش میلیونها انسان است


Husayn inspires me to give back to my society


حسین الهام بخش من در برگشت و خدمت به جامعه است


Husayn inspires me to resist oppression in all forms


حسین الهام بخش من در مقابله با ظلم در همه جوانب است


Husayn inspires me to help those less fortunate than me


حسین الهام بخش من در کمک رسانی به زیردستان است


Husayn inspires me to sacrifice for my society


حسین الهام بخش من در فداکاری برای جامعه ام است

 


Husayn inspires me to be caring to all of Humanity


حسین الهام بخش من در پاسداشت ارزش های انسانی است


Husayn inspires me to strive for equality for all human beings


حسین الهام بخش من در تلاش برای ایجاد برابری بین همه مردم است


Husayn inspires me to stay faithful to my principles


حسین الهام بخش من در وفادار ماندن نسبت به اصول و اعتقادات من است


Husayn inspires me to be peaceful


حسین الهام بخش من در صلح طلبی است


Husayn inspires me to stay strong in what stand for


حسین الهام بخش من در ایستادگی در برابر آرمان هایم است


Husayn inspires me to put others before my self


حسین الهام بخش من در مقدم شمردن دیگران برخودم است


Husayn inspires me to take a stand for social justice


حسین الهام بخش من در گام برداشتن برای عدالت اجتماعی است


Husayn inspires me to give to those in need


حسین الهام بخش من در کمک کردن به نیازمندان است


Husayn and his followers inspire me to unity and intimacy


حسین و یارانش الهام بخش من در وحدت و همدلی هستند.


Husayn is a wellspring of human unity and his uprising is accepted in all


حسین سرمنشاء وحدت بشریت است و قیام ایشان مورد قبول همگان .


The message of Husayn`s uprising :


.Muslim`s unity ,brotherhood and close friendship


پیام قیام حسین :وحدت درمیان مسلمانان ، اخوت و صمیمیت.


Husayn is a cause of unity of the world of Islam and world`s freemen


حسین عامل وحدت جهان اسلام و آزادی خواهان جهان است.


Husayn is a cause of the unity of the world`s freemen


حسین عامل وحدت آزادی خواهان جهان است.

 

 

       

       

       

 

     

      

     

      

      

   

     

       

 

  

 

 

Ashura

Real islam

True islam

Shia muslim

Day of ashura

Imam hussain

Imam hosayn

Ashura Real islam True islam Shia muslim Day of ashura Imam hussain Imam hosayn+  #muharram #ashura #ashura_2015 #ashura_karbala #islam #shia #shia_islam #shia_religion #islam_shia #shia_blood #shia_mourning #shia_muharram #shia_images #karbala #kerbela #ashora #ashoora #day_of_ashura #ashura_in_iran #Ashures  #muharram #ashura #ashura_2015 #ashura_karbala #islam #shia #shia_islam #shia_religion #islam_shia #shia_blood #shia_mourning #shia_muharram #shia_images #karbala #kerbela #ashora #ashoora #day_of_ashura #ashura_in_iran #Ashures #?i?_muslim #?i? #Achoura #Ασο?ρα #Ashur #caashuuraa #Asyura #A?ure #musliman #shia_musliman #musulman #shia_musulman #šiit?_musulmon? #šiit? #muçulmano_xiita #xiita #musulmán _chiíta #chiíta_ii_Müslüman #?ii #A?ura__ #شیعہ_مسلمانوں #عاشوراء #عاشورء#عاشورہ #مسلمة_ شیعیة #شیعیة #شیعہ

 

او گفت: اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی ترسید لااقلّ در زندگی دنیاتان آزادمرد باشید21

 

He said:If you do not believe in religion and do not fear the Hereafter ,then at least be free from tyranny and arrogant.


او گفت:مرگ در راه عزّت جز زندگی جاوید، و زندگی با ذلّت جز مرگ بی حیات نیست

 
He said:Death with dignity is eternal life and life of humiliation is Death.:


او گفت: مردمان بندگان دنیا هستند و دین تنها بر زبانشان جاریست. مادامیکه زندگیشان بر محور دین بچرخد حول آن هستند ولی هنگامی که به بلایی گرفتار شدند دین داران اندک شوند    .


He said:
People are slave of this world and their religion is just like saliva or taste on the tongue. They revolve around religion as long as their materialistic" needs are well provided; but when they face difficulties, tests & trials, very few people prove to be steadfast"


او گفت: بترس‌ از ستم‌ کردن‌ بر کسی‌ که‌ به‌ جز خدا یاوری‌ ندارد


:He said
“Avoid oppressing the one who does not have any supporter against you, other than the Almighty God.”


او گفت: رستگار نشوند مردمی که غضب خالق را به بهای رضایت مخلوق خریدند .


He said:"People will not be redeemed who gained satisfaction of people ,but that`s price of wrath of God"


او گفت: هر کس این پنج چیز را نداشته باشد از زندگی بهره ای نمی برد: عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقی.


He said:
".If one does not have this five things there is no good in him: intellect ,religion, etiquette,shame and good manners"


و نیز گفت: جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروّت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.


He said:
Do not seek help from any person except three persons :one who is religious, or generous or of noble descent (parentage

22. inspires me to care for people around me


حسین الهام بخش من در توجه و همدردی به مردم اطرافم است


Husayn inspires me to give back


حسین الهام بخش من در برگشت به مسیر خداست


Husayn`s epic legacy inspires millions


میراث حماسی حسینی الهام بخش میلیونها انسان است


Husayn inspires me to give back to my society


حسین الهام بخش من در برگشت و خدمت به جامعه است


Husayn inspires me to resist oppression in all forms


حسین الهام بخش من در مقابله با ظلم در همه جوانب است


Husayn inspires me to help those less fortunate than me


حسین الهام بخش من در کمک رسانی به زیردستان است


Husayn inspires me to sacrifice for my society


حسین الهام بخش من در فداکاری برای جامعه ام است

 


Husayn inspires me to be caring to all of Humanity


حسین الهام بخش من در پاسداشت ارزش های انسانی است


Husayn inspires me to strive for equality for all human beings


حسین الهام بخش من در تلاش برای ایجاد برابری بین همه مردم است


Husayn inspires me to stay faithful to my principles


حسین الهام بخش من در وفادار ماندن نسبت به اصول و اعتقادات من است


Husayn inspires me to be peaceful


حسین الهام بخش من در صلح طلبی است


Husayn inspires me to stay strong in what stand for


حسین الهام بخش من در ایستادگی در برابر آرمان هایم است


Husayn inspires me to put others before my self


حسین الهام بخش من در مقدم شمردن دیگران برخودم است


Husayn inspires me to take a stand for social justice


حسین الهام بخش من در گام برداشتن برای عدالت اجتماعی است


Husayn inspires me to give to those in need


حسین الهام بخش من در کمک کردن به نیازمندان است


Husayn and his followers inspire me to unity and intimacy


حسین و یارانش الهام بخش من در وحدت و همدلی هستند.


Husayn is a wellspring of human unity and his uprising is accepted in all


حسین سرمنشاء وحدت بشریت است و قیام ایشان مورد قبول همگان .


The message of Husayn`s uprising :


.Muslim`s unity ,brotherhood and close friendship


پیام قیام حسین :وحدت درمیان مسلمانان ، اخوت و صمیمیت.


Husayn is a cause of unity of the world of Islam and world`s freemen


حسین عامل وحدت جهان اسلام و آزادی خواهان جهان است.


Husayn is a cause of the unity of the world`s freemen


حسین عامل وحدت آزادی خواهان جهان است.

 

 

       

       

       

 

     

      

     

      

      

   

     

       

 

  

 

 

Ashura

Real islam

True islam

Shia muslim

Day of ashura

Imam hussain

Imam hosayn

Ashura Real islam True islam Shia muslim Day of ashura Imam hussain Imam hosayn+2th of December 2015 #arbaeen #arbaeen2015 #arbaeen_karbala  #when_is_arbaeen_2015

 

 

قسمتی از زیارت ناحیه مقدسه (3)

 
IN THE NAME OF GOD
39. After you, your progeny were captured,
and adversity befell your family and your offspring.
Indeed, the Messenger (PBUH HF) became distressed and his depressed heart wept,
The Angels and the prophets offered their condolences to him for your martyrdom,
Your mother, al-Zahra, became distressed and bereft of you,
Legions of favored Angels came in waves to offer their condolences to your father, the Leader of the Faithful,
Mourning commemorations were held for you in the utmost exalted place Heaven,
and the dark-eyed Maidens (of Paradise) hit their own heads and faces in grief,
The skies and their inhabitants wept,
as did Paradise and its keepers,
the mountains and their surroundings,
the oceans and their fishes,
the heavens and their servants,
the House (Ka’ba), and the Station (of Abraham),
the Sacred Monument,
and Mecca and its sanctuary.

 
پس ازتو فرزندانت به اسیری رفتند، و وقایع ناگواری به عترت وخانواده ات واردشد،
پس(از شنیدنِ این خبر) رسول خدا پریشان گردید، و قلبش مضطرب بگریست،
وفرشتگان وانبیاء او را تعـزیت گفـتند، و مادرت زهـراء (از مصیبتِ تو) اندوهِناک شد،
ودسته هایِ ملائکه مقرّبین در آمدوشد بودند، پدرت امیرمؤمنان را تعزیت میگفتند،
مجالسِ ماتم وسوگواری برایِ تو در اعلاعلیّین برپا شد،
و حورالعین به جهت تو به سر و صورت زدند،
(در عزایِ تو) آسمان و ساکنانش، بهشت ها و نگهبانانش، کوه ها و کوهپایه ها،
دریا ها و ماهیانش، فردوس ها و جوانانش،
کعبه و مقام ابراهیم، و مشعرالحرام ، و حلّ و حَرَم جملـگی گریستند،

*************************

But as I have been hindered by the course of time and as (Allah’s) decree has prevented me from helping you,
and as I could not fight those who fought you, and was not able to show hostility to those who showed hostility to you,
I will, therefore, lament you morning and evening, and will weep blood in place of tears, out of my anguish for you and my sorrow for all that befell you,
until I meet death from the pain of the catastrophe and the choking grief.


اگرچه زمانه مرابه تأخیر انداخت، ومُقدَّرات الهی مراازیاریِ تو بازداشت،
ونبودم تا با آنانکه با تو جنگیدند بجنگم و با کسانیکه با تو دشمنی کردند خصومت نمایم،
(درعوض) صبح وشام برتومویِه میکنم، و به جای اشک برای توخون گریه میکنم، 
از روی حسرت و تأسّف و افسوس برمصیبت هائی که برتو واردشد،
تا جائی که ازفرط اندوهِ مصیبت، وغم و غصّه شدّتِ حزن جان سپارم،

 

2th of December 2015